Regulamin serwisu Pozytywne.com

Dziękujemy za korzystanie z serwisu www.pozytywne.com ("Pozytywne", "Pozytywne.com", "serwis Pozytywne.com", "serwis").
Satysfakcję sprawia nam fakt, że każdy użytkownik dzięki stworzonej przez nas platformie Pozytywne.com może przeglądać pozytywne i optymistyczne treści oraz uczestniczyć w optymistycznej społeczności i ją tworzyć.

Niniejszy regulamin określa prawne podstawy korzystania z serwisu Pozytywne.com, w szczególności rodzaj i warunki świadczonych usług drogą elektroniczną oraz sposób korzystania z serwisu. Każdy użytkownik korzystający z serwisu zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

§1 - POJĘCIA I DEFINICJE

 • Regulamin - niniejszy regulamin
 • Stowarzyszenie – Stowarzyszenie Promocji Pozytywnego Myślenia „Pozytywne.com” z siedzibą we Wrocławiu, ul. Myszkowska 3/2 52-019 Wrocław, NIP: 8992603331. Administrator serwisu www.pozytywne.com.  Aktualne dane kontaktowe znajdują się na stronie internetowej pozytywne.com w dziale o nas.
 • Użytkownik – osoba fizyczna, lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej prawna korzystająca z serwisu Pozytywne.com, niezależnie od faktu dokonania rejestracji. W przypadku osoby fizycznej użytkownikiem serwisu może być wyłącznie osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych, tylko wówczas, gdy ukończyła lat 15 i tylko za zgodą przedstawiciela ustawowego, w jego obecności i pod jego nadzorem (np. rodzica, opiekuna, kuratora).
 • Użytkownik ZAREJESTROWANY - Użytkownik, który zarejestruje się w serwisie POZYTYWNE.COM, korzystając z zamieszczonego w nim formularza rejestracyjnego. Otrzymuje swój unikalny login oraz hasło.
  (Użytkownik ZAREJESTROWANY jest także Użytkownikiem)
 • Serwis POZYTYWNE.COM (www.Pozytywne.com, "Pozytywne", "POZYTYWNE.COM", "serwis POZYTYWNE.COM", "serwis")– zbiór stron www w domenie o nazwie POZYTYWNE.COM, składających się na serwis POZYTYWNE.COM.
 • Plik – plik w dopuszczonym przez serwis POZYTYWNE.COM formacie, rozmiarze i innych parametrach. Pliki mogą być umieszczane w serwisie tylko przez Użytkowników ZAREJESTROWANYCH. Dodatkowo użytkownik taki musi być w chwili umieszczania pliku w serwisie zalogowany.
 • Konto – konto w serwisie POZYTYWNE.COM o określonym przez Użytkownika loginie i haśle, zakładane przez danego Użytkownika po dokonaniu przez niego rejestracji. Login do konta nie podlega zmianie (nie może być przez Użytkownika zmieniony), a hasło może być zmienione wielokrotnie po uprzednim zalogowaniu się Użytkownika na własne konto.
 • Login – ciąg znaków służących do identyfikacji użytkownika, umożliwiający uzyskanie dostępu do Pozytywne.com

§2 - KORZYSTANIE Z POZYTYWNE.COM

 1. Wyłączne prawo do dysponowania POZYTYWNE.COM przysługuje Stowarzyszeniu Promocji Pozytywnego Myślenia Pozytywne.com. W szczególności przysługują Stowarzyszeniu prawa autorskie do treści zamieszczonych w serwisie POZYTYWNE.COM, z wyłączeniem treści umieszczanych przez Użytkowników z serwisu youtube.com, do których prawa przysługują Stowarzyszeniu jedynie w zakresie określonym w Regulaminie.
 2. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 3. Zawarcie umowy na korzystanie ze wszystkich możliwości POZYTYWNE.COM wymaga zarejestrowania się jako Użytkownik ZAREJESTROWANY POZYTYWNE.COM. Rejestracja odbywa się za pośrednictwem Internetu poprzez formularz rejestracyjny. Użytkownik ZAREJESTROWANY otrzymuje konto w POZYTYWNE.COM tj. login i hasło, co jest równoznaczne z zawarciem umowy na czas nieokreślony.
 4. Korzystanie przez Użytkownika z serwisu POZYTYWNE.COM oznacza, iż uważnie zapoznał się on z treścią Regulaminu, akceptuje Regulamin i wyraża zgodę na jego postanowienia. Jeśli z treścią Regulaminu się nie zgadza, powinien zaprzestać korzystania z serwisu POZYTYWNE.COM.
 5. Korzystanie przez Użytkownika z serwisu POZYTYWNE.COM polegające na umieszczaniu w serwisie określonych filmów, zdjęć, ogłoszeń, tekstów lub innych treści (np. komentarzy) oznacza, iż Użytkownik zaświadcza, iż przysługują mu prawa do umieszczenia takich plików lub innych treści w serwisie POZYTYWNE.COM oraz jest władny udzielić Stowarzyszeniu określonych w Regulaminie licencji, zgód i zezwoleń. Konsekwencje takich działań, w szczególności brak stosownych praw lub uprawnień, obciążają wyłącznie Użytkownika dopuszczającego się niezgodnych z prawem działań.
 6. Za skutki działań Użytkownika polegających na umieszczaniu plików, komentarzy lub innych treści w serwisie POZYTYWNE.COM, a także za skutki udzielenia Stowarzyszeniu, zgodnie z Regulaminem, przez Użytkownika licencji, zgód i zezwoleń, w tym za korzystanie przez Stowarzyszenie z udzielonych przez Użytkownika praw w granicach tych praw, odpowiedzialność ponosi wyłącznie ten Użytkownik . W przypadku gdyby jakikolwiek podmiot wystąpił z roszczeniami wobec Stowarzyszenia z tytułu umieszczenia przez danego Użytkownika określonych plików, komentarzy lub innych treści w serwisie POZYTYWNE.COM lub z tytułu udzielenia Stowarzyszeniu, zgodnie z Regulaminem, przez Użytkownika licencji, zgód i zezwoleń, a także z tytułu korzystania przez Stowarzyszenie z udzielonych przez Użytkownika praw w granicach tych praw, Użytkownik będzie zobowiązany bezwarunkowo, nieodwołalnie i na pierwsze żądanie Stowarzyszenia lub takiego podmiotu zadośćuczynić jego uzasadnionym roszczeniom. W przypadku gdyby Stowarzyszenie już zadośćuczyniła takim roszczeniom, Użytkownik będzie zobowiązany do zapłaty Stowarzyszeniu wszelkich poniesionych z tego tytułu przez Stowarzyszenie kosztów, w tym kosztów pomocy prawnej.
 7. Użytkownik korzystając w serwisu POZYTYWNE.COM poprzez umieszczanie konkretnych plików, komentarzy lub innych treści zapewnia, iż służą mu w tym względzie wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa majątkowe autorskie, że nie narusza swym działaniem praw osób trzecich, oraz że jest w świetle prawa władny do takich działań, jak również jest władny do udzielania Stowarzyszeniu określonych w Regulaminie licencji, zgód i zezwoleń, a wykonywanie tych praw przez Stowarzyszenie zgodnie z ich zakresem nie naruszy praw osób trzecich.
 8. Użytkownicy korzystający z POZYTYWNE.COM muszą być osobami pełnoletnimi, lub - w przypadku osób niepełnoletnich, które ukończyły 15 rok życia - działać na podstawie zgody rodziców albo prawnych opiekunów.
 9. Jedna osoba fizyczna lub prawna nie może posiadać więcej niż jednego konta w serwisie POZYTYWNE.COM.
 10. Stowarzyszeniu zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy (usunięcia konta) w dowolnym momencie i bez podania przyczyny. Konto może zostać usunięte bez uprzedzenia.
 11. Dostęp do POZYTYWNE.COM jest bezpłatny, jednak Stowarzyszenie rezerwuje sobie prawo do udostępnienia innym podmiotom części serwisu do świadczenia usług odpłatnie, w zależności od warunków świadczenia poszczególnych usług określonych w POZYTYWNE.COM.
 12. Wraz z rejestracją użytkownik uzyskuje prawo do korzystania z usług świadczonych przez serwis POZYTYWNE.COM, w szczególności do:
  1. korzystania z podstawowych funkcjonalności oferowanych przez serwis
  2. umieszczania własnych danych umożliwiających kontakt z innymi użytkownikami serwisu
  3. umieszczania własnych opinii, komentarzy, ogłoszeń, poleceń innych serwisów oraz stron www
 13. POZYTYWNE.COM zastrzega sobie uprawnienie do dokonania modyfikacji i przebudowy funkcjonalności serwisu oraz dostępnych dla użytkownika opcji, usunięcia lub czasowego wyłączenia funkcji serwisu.
 14. Użytkownik korzysta z serwisu oraz jego zawartości wyłącznie na swoją odpowiedzialność i ryzyko. Serwis nie gwarantuje, że kod serwisu oraz jego zawartość będą spełniały wszystkie wymagania użytkownika w zakresie ich wartości, przydatności zupełności, kompletności lub użyteczności.
 15. Dane kontaktowe użytkowników POZYTYWNE.COM pojawiające się przy opisach profilów oraz ogłoszeniach mogą być wykorzystywane jedynie do celu, w jakim zostały podane - do nawiązania kontaktu z daną osobą w celu przeprowadzenia transakcji lub nawiązania znajomości. Korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób, a szczególnie ich przetwarzanie, upowszechnianie lub dystrybucja, jest zabronione.
 16. Pozytywne.com zastrzega sobie prawo stanowienia dodatkowych Regulaminów korzystania z określonych funkcji serwisu m.in. w zakresie limitów uploadu plików, maksymalnych wielkości przestrzeni dyskowych. Regulaminy te dostępne będą na stronie www serwisu
 17. Użytkownik ZAREJESTROWANY może w każdym czasie, bez zachowania okresu wypowiedzenia rozwiązać umowę poprzez złożenie dyspozycji usunięcia konta korzystając z formularza kontaktowego umieszczonego w dziale Kontakt serwisu POZYTYWNE.COM.

§3 - ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Stowarzyszeniu nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu świadczenia usług świadczonych nieodpłatnie.
 2. Stowarzyszeniu nie ponosi odpowiedzialności za :
  1. jakiekolwiek szkody Użytkownika spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem wiadomości,
  2. sposób w jaki będą wykorzystywane profile Użytkowników lub wypowiedzi Użytkowników na ścianie,
  3. treści i inną zawartość wiadomości przesyłanych na konta Użytkowników przez innych Użytkowników POZYTYWNE.COM, stron internetowych Użytkowników oraz wszelką inną treść zamieszczoną w POZYTYWNE.COM,
  4. skutki wejścia w posiadanie hasła Użytkownika przez osoby trzecie,
  5. przerwy w funkcjonowaniu POZYTYWNE.COM zaistniałe z przyczyn niezależnych od Stowarzyszenia, a w szczególności z przyczyn technicznych jak konserwacja, wymiana sprzętu, przegląd oraz z przyczyn wyższych, tzw. zdarzeń definiowanych jako siła wyższa, w szczególności strajków, wojny, powodzi, pożaru itp.,
  6. wszelkie szkody, w tym w szczególności utratę danych spowodowaną awarią techniczną powstałą z wszelkich przyczyn niezależnych od Stowarzyszenia,
 3. Stowarzyszenie nie odpowiada za treści i poglądy prezentowane przez Użytkowników. Wszelkie poglądy i treści Użytkownicy prezentują w swoim własnym imieniu i na swoją własną odpowiedzialność.
 4. Stowarzyszeniu nie bierze udziału w kontaktach nawiązywanych przez Użytkowników. Działa jedynie jako pośrednik dostarczający niezbędnych technologii pomagających we wzajemnym komunikowaniu się Użytkowników. Stowarzyszeniu nie może zapewnić, że każda z zaangażowanych stron działa w dobrej wierze. Nie jest również w stanie w pełni kontrolować wiarygodności osób korzystających z serwisu POZYTYWNE.COM.
 5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje to, że Stowarzyszenie nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego zachowania jednego Użytkownika serwisu względem innego Użytkownika.
 6. Stowarzyszenie nie bierze udziału w sporach powstałych między Użytkownikami. Wszelkie nieporozumienia dotyczące umieszczanych treści ogłoszeń i kontaktów rozwiązują między sobą sami Użytkownicy. Stowarzyszenie nie angażuje się również w jakiekolwiek czynności (w tym prawne) związane z rozwiązywaniem tego rodzaju sporów.
 7. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do:
  1. wysyłania na konta Użytkowników komunikatów technicznych związanych z funkcjonowaniem POZYTYWNE.COM oraz informacji o bieżących ofertach POZYTYWNE.COM;
  2. okresowego wyłączania dostępności serwisu POZYTYWNE.COM w celu jego rozbudowy lub konserwacji, krótkich przerw w dostępie do POZYTYWNE.COM bez podania przyczyn;
  3. kontroli czasu przechowywania korespondencji zgromadzonej na koncie pocztowym i usuwania korespondencji, która jest tam przechowywana, jeśli konto nie było używane przez okres dłuższy niż 45 dni (w tym czasie nie zostało dokonane żadne logowanie na konto).
 8. Stowarzyszeniu sprawuje kontrolę nad zamieszczanymi w serwisie treściami i materiałami ale nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę materiałów i informacji umieszczanych w serwisie przez użytkowników. W przypadku, gdy materiały umieszczane przez użytkowników naruszają prawo lub postanowienia niniejszego Regulaminu, serwis ma prawo do ich modyfikacji lub ich usunięcia.

§4 - DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKÓW

 1. Na podstawie uzyskanej od Użytkownika zgody Stowarzyszenie ma prawo do przetwarzania otrzymanych od Użytkowników danych osobowych do celów marketingowych i promocyjnych. Stowarzyszeniu udostępnia dane osobowe Użytkowników zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 2. W przypadku zamieszczania przez Użytkownika na stronach internetowych POZYTYWNE.COM danych, o których mowa w art. 27 ustawy z dnia 19 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002, nr 101, poz. 926) ich przetwarzanie następuje na podstawie faktu podania ich do publicznej wiadomości przez Użytkownika (opublikowanie tych danych na stronie internetowej).
 3. Stowarzyszeniu, będąca administratorem danych osobowych, chroni dane osobowe swoich użytkowników, zachowując wymagania określone w obowiązujących przepisach prawa. Podane przez użytkownika dane mogą być przetwarzane dla celów marketingowych jedynie przez Stowarzyszenie i podmioty przez nią upoważnione zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Użytkownik ma prawo wglądu w swoje dane oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne.
 4. Użytkownik ma prawo żądać zaprzestania przetwarzania i/lub usunięcia danych, o których mowa powyżej, poprzez skorzystanie z odpowiedniego formularza kontaktowego w dziale Kontakt serwisu POZYTYWNE.COM, chyba że dane takie są niezbędne do realizacji przez Stowarzyszeniu usługi - w takim przypadku usunięcie danych niezbędnych do realizacji usługi będzie równoznaczne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy.
 5. Użytkownik rejestrując i aktywując konto, wyraża zgodę na przetwarzanie adresu e-mail podanego podczas rejestracji (lub zmienionego przez Użytkownika w późniejszym czasie na inny, poprzez edycję danych w profilu Użytkownika) w celu kontaktowania z Użytkownikiem w sprawach związanych z serwisem POZYTYWNE.COM (w szczególności w celu przesłania Użytkownikowi na podany adres e-mail hasła do konta oraz do informowania o zmianach w serwisie, nowościach, itp.) oraz w celach marketingowych i informacyjnych, w tym w szczególności wyraża zgodę na otrzymywanie komunikatów lub informacji od Stowarzyszeniu lub od innych podmiotów (za wiedzą i wyraźnym przyzwoleniem Stowarzyszeniu) oraz informacji dotyczących produktów lub usług Stowarzyszeniu jak i innych podmiotów (za wiedzą i wyraźnym przyzwoleniem Stowarzyszeniu). Zgoda ta jest warunkiem założenia i aktywacji konta oraz dotyczy otrzymywania powyższych informacji lub komunikatów za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji (lub zmieniony przez Użytkownika w późniejszym czasie na inny, poprzez edycję danych w profilu Użytkownika), w tym także w formie załącznika do poczty elektronicznej. Cofnięcie tej zgody jest równoznaczne z żądaniem usunięcia konta Użytkownika wraz z całą jego zawartością. Cofnięcia zgody dokonuje się poprzez złożenie dyspozycji usunięcia konta korzystając z odpowiedniego formularza kontaktowego w dziale Kontakt serwisu POZYTYWNE.COM.
 6. Niedopuszczalne jest tworzenie kont nieistniejących użytkowników oraz przekazywanie danych osobowych innych osób jako własnych, korzystanie z kont innych użytkowników oraz udostępnianie własnych kont innym osobom.

§5 - WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Użytkownik może zamieścić treść na POZYTYWNE.COM, jedynie pod warunkiem przysługiwania mu wszelkich praw niezbędnych do zgodnej z prawem eksploatacji tej treści w POZYTYWNE.COM. Oznacza to w szczególności, że Użytkownikowi przysługują prawa autorskie do treści i jest on upoważniony do zezwolenia na rozpowszechnianie wizerunków. W przypadku zamieszczenia treści niespełniającej powyższych wymogów Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za zaspokojenie uzasadnionych roszczeń osób trzecich wynikających z naruszenia praw, o których mowa powyżej.
 2. Z momentem umieszczenia treści na POZYTYWNE.COM Użytkownik udziela Stowarzyszeniu licencji (na okres obowiązywania umowy i 10 następnych lat) na korzystanie z zamieszczonych treści na wszystkich polach eksploatacji przewidzianych przez ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (tekst jednolity w Dz.U. z 2000 roku, Nr 80, poz. 904 z późn. zm.), w szczególności udziela następujących praw do utworów:
  1. udziela Stowarzyszeniu nieograniczonego w czasie, bezwarunkowego, nieodpłatnego, nieograniczonego co do terytorium, prawa do modyfikowania treści, w tym także w zakresie informatycznego formatu utrwalenia utworu; Stowarzyszenie ma prawo dokonywać modyfikacji według własnego uznania, w szczególności, gdy modyfikacja zostanie uznana przez posiadającego prawo modyfikacji jako uzasadniona względami technicznymi lub funkcjonalnymi danego serwisu lub strony internetowej lub jakiegokolwiek innego medium,
  2. udziela Stowarzyszeniu nieograniczonego w czasie, bezwarunkowego, nieodpłatnego, nieograniczonego co do terytorium, prawa dokonywania opracowań treści, w tym łączenia treści lub ich poszczególnych części z innymi materiałami, dzielenia treści wedle własnego uznania uprawnionego do modyfikacji,
  3. udziela Stowarzyszeniu nieograniczonego w czasie, bezwarunkowego, nieodpłatnego, nieograniczonego co do terytorium, prawa publikacji treści w tym serwisie oraz w jakimkolwiek innym serwisie lub stronie internetowej, a także w jakimkolwiek innym publikatorze (w tym między innymi telewizji lub prasie) w jakiejkolwiek formie (w tym miedzy innymi w formie zapisu cyfrowego, magnetycznego) na jakichkolwiek nośnikach (w tym między innymi na nośnikach optycznych, magnetooptycznych, magnetycznych); postanowienia niniejszego podpunktu dotyczą również zmodyfikowanych treści, w tym także zmodyfikowanych w zakresie informatycznego formatu utrwalenia treści, do modyfikacji którego Stowarzyszenie ma prawo.
  4. udziela Stowarzyszeniu nieograniczonego w czasie, bezwarunkowego, nieodpłatnego, nieograniczonego co do terytorium prawa w zakresie utrwalania i zwielokrotniania treści (lub jego części, dotyczy to również zmodyfikowanych treści Użytkownika) - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy treści, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
  5. udziela Stowarzyszeniu nieograniczonego w czasie, bezwarunkowego, nieodpłatnego, nieograniczonego co do terytorium prawa w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których treść (albo jego część lub wersję zmodyfikowaną) utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, w zakresie rozpowszechniania utworu w inny sposób - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie treści (albo jego części lub wersji zmodyfikowanej) w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, wprowadzenie do pamięci komputera, publikacja w sieci Internet.
 3. Stowarzyszenie ma prawo dystrybuować treści umieszczone przez Użytkownika na POZYTYWNE.COM w dowolny sposób.
 4. Licencje określone w Regulaminie nabywane są przez Stowarzyszeniu z chwilą umieszczenia treści w serwisie POZYTYWNE.COM. Licencje te są bezterminowe, co oznacza, iż nie wygasają pomimo usunięcia konta Użytkownika z jakiegokolwiek powodu przez kogokolwiek (w tym zarówno przez Stowarzyszenie, jak i przez Użytkownika) czy też pomimo usunięcia z jakiegokolwiek powodu przez kogokolwiek (w tym zarówno przez Stowarzyszenie, jak i przez Użytkownika) plików, komentarzy lub innych treści stanowiących całość w rozumieniu o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (tekst jednolity w Dz.U. z 2000 roku, Nr 80, poz. 904 z późn. zm.).
 5. Użytkownik zobowiązuje się nie wykonywać osobistych praw autorskich w odniesieniu do plików, komentarzy i innych treści stanowiących utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (tekst jednolity w Dz.U. z 2000 roku, Nr 80, poz. 904 z późn. zm.), w tym w szczególności zobowiązuje się nie żądać od Stowarzyszeniu oznaczania utworów lub ich egzemplarzy nazwiskiem, pseudonimem lub jakimkolwiek innym oznaczeniem wskazującym na Użytkownika, przy czym Stowarzyszenie zapewnia, iż w serwisie POZYTYWNE.COM pliki Użytkownika posiadającego aktywne konto będą posiadały źródło pochodzenia (będą oznaczone jako pochodzące od określonego Użytkownika, poprzez wskazanie jego loginu w serwisie).

§6 - ZASADY KORZYSTANIA Z POZYTYWNE.COM

 1. Każdy Użytkownik serwisu POZYTYWNE.COM jest zobowiązany do korzystania z serwisu POZYTYWNE.COM w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym w Polsce prawem, zasadami współżycia społecznego, normami społeczno-obyczajowymi i szeroko pojętymi zasadami "netykiety." W szczególności zakazane jest (i jest rozumiane za naruszenie postanowień niniejszego punktu Regulaminu):
  1. rozsyłanie do innych Użytkowników poprzez udostępnione w serwisie narzędzia komunikacji z innymi Użytkownikami spamu (w tym "niechcianej" reklamy, reklamy rozsyłanej bez wiedzy i zgody Stowarzyszenia), treści o charakterze promującym lub reklamującym (w szczególności reklama własnego lub cudzego przedsiębiorstwa, usług lub produktów, zamieszczenie linków do innych stron, zamieszczenie jakichkolwiek materiałów z adresami innych stron), o ile głównym celem takich treści jest reklama lub promocja, rozsyłanie do innych Użytkowników lub umieszczanie w serwisie POZYTYWNE.COM treści sprzecznych z prawem, naruszających zasady współżycia społecznego, powszechnie akceptowalne normy społeczno-obyczajowe (w szczególności zakazane jest umieszczenie w serwisie POZYTYWNE.COM treści nawołujących do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, treści o charakterze pornograficznym, treści pochwalających faszyzm, komunizm, nazizm, treści pochwalających, propagujących lub promujących przemoc, naruszających uczucia religijne),
  2. podszywanie się pod inne osoby,
  3. naruszanie tajemnicy korespondencji,
  4. naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej osób trzecich, w tym praw autorskich osób trzecich (w szczególności Użytkownik może umieszczać wyłącznie pliki, do których posiada odpowiednie prawa lub uzyskał zgodę na ich publikację w serwisie POZYTYWNE.COM) oraz dóbr osobistych osób trzecich, w tym także prawa do wizerunku, dobrego imienia, czci (w szczególności zakazane jest rozpowszechnianie wizerunku osób bez uzyskania odpowiednich zgód tych osób, o ile są przez prawo wymagane),
  5. przenoszenie prawa do korzystania z serwisu POZYTYWNE.COM na inną osobę bez pisemnej zgody Stowarzyszenia,
  6. inne zachowanie Użytkownika, które zostanie uznane przez Stowarzyszenie za zachowanie oczywiście niepożądane lub naganne lub sprzeczne z przeznaczeniem serwisu POZYTYWNE.COM lub utrudniające innym Użytkownikom korzystanie z serwisu lub utrudniające funkcjonowanie serwisu POZYTYWNE.COM lub w sposób oczywisty sprzeczne z obowiązującym porządkiem prawnym, zasadami współżycia społecznego, normami społeczno-obyczajowymi lub szeroko pojętymi zasadami "netykiety", w tym w szczególności zachowania polegające na istotnym, ponad przeciętną miarę, obciążaniu serwerów lub łączy Stowarzyszenia, dokonywanie włamań lub prób włamań do systemów informatycznych Stowarzyszenia, dokonywanie włamań lub prób włamań na konta innych Użytkowników itp.
 2. Dane kontaktowe użytkowników POZYTYWNE.COM pojawiające się przy opisach profilów oraz ogłoszeniach mogą być wykorzystywane jedynie do celu, w jakim zostały podane - do nawiązania kontaktu z daną osobą w celu przeprowadzenia transakcji lub nawiązania znajomości. Korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób, a szczególnie ich przetwarzanie, upowszechnianie lub dystrybucja, jest zabronione.
 3. W przypadku naruszenia postanowień umowy lub Regulaminu przez Użytkownika, Stowarzyszeniu może natychmiast usunąć naruszające Regulamin materiały (opisy w profilu, ogłoszenia, wypowiedzi w forum dyskusyjnym itp.) Naruszenie przez Użytkownika któregokolwiek z postanowień Regulaminu stanowi podstawę do natychmiastowego usunięcia lub zablokowania konta danego Użytkownika wraz z wszystkimi plikami bądź usunięcia lub zablokowania wszystkich plików Użytkownika. Niezależnie od powyższego w przypadku naruszenia któregokolwiek z punktów paragrafu §5 Stowarzyszenia jest uprawniona do podjęcia dalej idących, przewidzianych prawem kroków, w tym do powiadomienia właściwych organów państwowych, powołanych do zapobiegania i ścigania przestępstw.

§7 - OBOWIĄZYWANIE POSTANOWIEŃ REGULAMINU

 1. Rejestracja w POZYTYWNE.COM następuje, po zapoznaniu się przez Użytkownika z treścią niniejszego Regulaminu oraz akceptacji wszystkich jego postanowień, co oznacza włączenie tych postanowień do treści umowy.
 2. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 23.09.2009 roku i zastępuje on wszelkie wcześniejsze regulaminy i postanowienia.
 3. Użytkownicy zarejestrowani przed 23.09.2009, którzy nie zgadzają się na postanowienia niniejszego regulaminu mogą rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia poprzez złożenie dyspozycji usunięcia konta korzystając z formularza kontaktowego umieszczonego w dziale Kontakt serwisu POZYTYWNE.COM oraz zaprzestanie korzystania z serwisu POZYTYWNE.COM. Niezłożenie takiej dyspozycji w terminie do 25.10.2009 roku oznacza, z tym dniem, zgodę na włączenie postanowień niniejszego Regulaminu do treści umowy.
 4. Stowarzyszeniu zastrzega sobie prawo jednostronnej zmiany Regulaminu bez wcześniejszego poinformowania o tym Użytkowników, przy czym obowiązująca wersja Regulaminu jest dostępna na niniejszej stronie www.pozytywne.com/regulamin . Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie www.pozytywne.com/regulamin . Każdy Użytkownik jest zobowiązany do bieżącego sprawdzania treści Regulaminu przed każdorazowym rozpoczęciem korzystania z serwisu POZYTYWNE.COM.

Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay