Statut

STATUT

Stowarzyszenia Promocji Pozytywnego Myślenia „POZYTYWNE.COM”

 

 

Rozdział I
Postanowienia ogólne

 

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Promocji Pozytywnego Myślenia „Pozytywne.com” zwane dalej Stowarzyszeniem.

 

§ 2

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy "Prawo o stowarzyszeniach" z dn. 7 kwietnia 1989 r. (Dz.U. z 1989 roku, nr 20, poz. 104, z późniejszymi zmianami) i posiada osobowość prawną.

 

§ 3

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, zaś siedziba władz naczelnych mieści się we Wrocławiu.

 

§ 4

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

 

§ 5

Stowarzyszenie może używać zastrzeżonych symboli i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

 

§ 6

Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

 

 

 

 

Rozdział II
Cele i sposoby działania

 

§ 7

Stowarzyszenie zrzesza ludzi optymistycznie nastawionych do życia oraz osoby zainteresowane wspieraniem działań Stowarzyszenia. Celem Stowarzyszenia jest:
1. Pomoc dzieciom, młodzieży i dorosłym w rozwijaniu pozytywnego myślenia.

2. Aktywizacja grup młodzieżowych i motywowanie ich do działania.

3. Pokazywanie możliwości rozwoju i samorealizacji.

4. Wspieranie wszystkich pomysłów i przedsięwzięć promujących optymizm w społeczeństwie.

5. Pomoc dzieciom z mniejszymi szansami i niepełnosprawnym.

6. Koordynacja działań oraz integracja osób i instytucji o zbieżnych z celami Stowarzyszenia polach działania.

7. Pomoc dzieciom, młodzieży i dorosłym zagrożonych zjawiskami wyobcowania społecznego i bezrobocia.

8. Pełny i wszechstronny rozwój osób będących podmiotem działania Stowarzyszenia oraz jego członków.

 

§ 8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Organizację różnych form zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych promujących optymizm.

2. Organizację konkursów, festiwali, koncertów z udziałem dzieci, młodzieży i doroslych oraz na ich rzecz.

3. Prowadzenie i redagowanie serwisu internetowego.
4. Organizację szkoleń, warsztatów i zgrupowań dla dzieci, młodzieży i dorosłych, aby uczyć myśleć pozytywnie.

5. Współpracę z instytucjami rządowymi, samorządowymi i organizacjami pozarządowymi.

6. Zdobywanie środków materialnych i pozyskiwanie sponsorów.

7. Szkolenia członków Stowarzyszenia.

8. Prowadzenia działalności informacyjnej i wydawniczej.

9. Udział w programach Unii Europejskiej oraz innych, których charakter jest zbieżny z celami Stowarzyszenia.

10. Przygotowywanie i realizacja projektów. 

11. Wymianę międzynarodową młodzieży i dorosłych.

12. Współpracę z organizacjami o podobnych celach działających w kraju i zagranicą.

 

 

 

 

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

§ 9

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

 

§ 10

 Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) członków zwyczajnych,
2) członków wspierających,
3) członków honorowych.

 

§ 11

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych.
2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia, która wniosła wkład w rozwój idei i realizację celów statutowych Stowarzyszenia. Członkiem honorowym może być także cudzoziemiec.
4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji.
5. Tytuł członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.

 

§ 12

1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do:
a) czynnego i biernego prawa wyborczego w wyborach do wszystkich władz Stowarzyszenia;
b) uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków oraz
c) wypowiadania się i wyrażania opinii we wszelkich kwestiach dotyczących działalności Stowarzyszenia;
d) uczestniczenia we wszelkich formach działania służących realizacji celów statutowych Stowarzyszenia;
e) korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia;
f) uczestnictwa w kształtowaniu i realizacji programu Stowarzyszenia.

2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
1) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
2) regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
3) aktywnego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia.

 

§ 13

1. Członek wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa określone w § 12 ust. 1
2. Członek wspierający ma prawo brać udział - z głosem doradczym - w statutowych władzach Stowarzyszenia.
3. Członek wspierający posiada obowiązki określone w § 12 ust. 2
4. Członek honorowy Stowarzyszenia ma wszystkie uprawnienia przysługujące członkom zwyczajnym za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

 

 

 

§ 14

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia,
2) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
3) skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 12 miesięcy. Uchwały w tej sprawie podejmuje Zarząd.
4) wykluczenie uchwałą Walnego Zgromadzenia na wniosek Zarządu za działania sprzeczne z postanowieniami Statutu, bądź na szkodę Stowarzyszenia lub na wniosek Sądu Koleżeńskiego. Uchwała zostaje podjęta zwykłą większością głosów w obecności co najmniej ½ liczby członków

 

 

 

 

Rozdział IV
Organy Stowarzyszenia

 

§ 15

1. Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna,
4) Sąd Koleżeński.

 

§ 16

1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów obecnych członków Walnego Zebrania Członków.

 

§ 17

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów na nieobsadzone stanowisko.

 

 

Walne Zebranie Członków

 

§ 18

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
1) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,
2) z głosem doradczym - członkowie wspierający.

 

§ 19

1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku, w ostatnim kwartale danego roku kalendarzowego.
3. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
4. Obradami Walnego Zebrania kieruje Przewodniczący.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje w szczególnie uzasadnionych przypadkach:
1) Zarząd,
2) Komisja Rewizyjna,
3) 1/2 członków Stowarzyszenia.
6. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków, Zarząd powiadamia członków, co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
7. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby członków.

 

§ 20

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy:
1) uchwalenie statutu i jego zmian,
2) uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia,
3) wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia,
4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
5) ustalanie wysokości składek członkowskich,
6) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
7) nadawanie na wniosek Zarządu godności Członka Honorowego,

8) rozpatrywanie odwołań od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego.

 

§ 21

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
1) z własnej inicjatywy,
2) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
3) na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych.
2. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w ciągu 2 miesięcy, od dnia otrzymania żądania lub wniosku określonego w ust. 1 pkt 2 i 3.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 

 

Zarząd

 

§ 22

1. Zarząd jest naczelną władzą Stowarzyszenia. Kieruje on całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
2. Zarząd składa się z 3 członków.
3. Osobami uprawnionymi do reprezentowania Zarządu są: Prezes lub inny upoważniony przez niego członek zarządu.

 

§ 23

1. Do zakresu działania Zarządu należy:
1) realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
2) ustalanie budżetu Stowarzyszenia,
3) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
4) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
5) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
6) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków,
7) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
8) uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie,
9) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
10) zatrudnianie pracowników oraz ustalenie wysokości ich wynagrodzeń.

 

 

Komisja Rewizyjna

 

§ 24

1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.

 

§ 25

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia,
2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
3) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
4) zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,
5) składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium naczelnym władzom Stowarzyszenia,
6) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,

 

 

§ 26

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez siebie regulaminu.
3. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

 

 

Sąd Koleżeński

 

§ 27

1. Sąd Koleżeński składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków spoza członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
2. Sąd Koleżeński wybiera ze swego grona przewodniczącego.
3. Sąd Koleżeński może w miarę potrzeb ustanowić inne funkcje w ramach swego składu.

 

§ 28

Sąd Koleżeński rozpatruje i rozstrzyga sprawy członków Stowarzyszenia w zakresie:
a) naruszenia przez członków Stowarzyszenia obowiązków wynikających ze statutu i
uchwał władz Stowarzyszenia;
b) sporów powstałych między członkami Stowarzyszenia na tle praw i obowiązków
wynikających z ich przynależności do Stowarzyszenia.

 

§ 29

Sąd Koleżeński może orzekać następujące kary:
a) upomnienie;
b) wykluczenie ze Stowarzyszenia;
c) skierowanie do Walnego Zebrania Członków wniosku o pozbawienie członka honorowego tytułu.
Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty dostarczenia odpisu orzeczenia.

 

 

 

Rozdział V
Majątek i fundusze

 

§30

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

 

§ 31

1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
1) składki członkowskie,
2) darowizny, zapisy i spadki,
3) wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia (dochodów z własnej działalności, dochody z majątku Stowarzyszenia)
4) dotacje

2. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, wg zasad określonych przez Zarząd, w ciągu 2 tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia. Wysokość składek określa Zarząd w uchwalonym przez siebie regulaminie.
4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§ 32

Dla ważności oświadczenia woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagany jest podpis Prezesa Zarządu lub Skarbnika.

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział VII
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

 

§ 33

1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 r. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami.

 

 

 

KONIEC